สำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักตรวจสอบ
มุ่งพัฒนางานตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงานและอยู่ในใจของผู้บริหารองค์กร

พันธกิจ (Mission) ของสำนักตรวจสอบ
1. พัฒนางานตรวจสอบ และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ ซื้อสัตย์และเที่ยงธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบและจริยธรรมของ กปภ. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบของ กป อ่านต่อ...
คณะผู้บริหารของสำนักตรวจสอบ เข้าแสดงความยินดี
นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) และค อ่านต่อ...
นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) พร้อ อ่านต่อ...
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบของ กป อ่านต่อ...
ปฏิบัติงานตรวจสอบ กปภ. เขต 6 และกปภ.สาขา
ทีมผู้ตรวจสอบ กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงา อ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 6/2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจส อ่านต่อ...
เรื่องราวน่าสนใจ จาก สตส.

วารสารน้ำ กปภ.
บทความ สตส. ในสีสันข่าว กปภ.
มาตรฐานการตรวจสอบ