สำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักตรวจสอบ
มุ่งพัฒนางานตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงานและอยู่ในใจของผู้บริหารองค์กร

พันธกิจ (Mission) ของสำนักตรวจสอบ
1. พัฒนางานตรวจสอบ และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ ซื้อสัตย์และเที่ยงธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบและจริยธรรมของ กปภ. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะผู้บริหารของสำนักตรวจสอบ เข้าแสดงความยินดี
นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) และค อ่านต่อ...
นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) พร้อ อ่านต่อ...
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบของ กป อ่านต่อ...
ปฏิบัติงานตรวจสอบ กปภ. เขต 6 และกปภ.สาขา
ทีมผู้ตรวจสอบ กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงา อ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 6/2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจส อ่านต่อ...
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 5/2557
[ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจส อ่านต่อ...
เรื่องราวน่าสนใจ จาก สตส.

วารสารน้ำ กปภ.
บทความ สตส. ในสีสันข่าว กปภ.
มาตรฐานการตรวจสอบ